File - Bìa hồ sơ các loại

Cặp đựng hồ sơ

Túi đựng hồ sơ

File - bìa các loại

Thẻ đeo bảng tên